16/4 Inloopavond Deelgebied 1, GEM Haren Noord

In de periode voor de jaarwisseling stonden er in de hal van het Gemeentehuis enkele banners met daarop het plan dat wij ter plaatse van Deelgebied 1 willen ontwikkelen. Diverse mensen hebben destijds al een reactie gegeven, maar we kregen ook terug dat er behoefte was aan meer informatie en de mogelijkheid om mondeling een toelichting te vragen. 

Daarom is er op 25 januari 2018 een inloopavond gehouden waarvoor een ieder uitgenodigd was. Veel mensen hebben gebruikgemaakt van deze inloopavond en we hebben veel vragen en reacties ontvangen. Zoals wij al aangegeven hadden, hebben we deze reacties geïnventariseerd en willen we, waar mogelijk, deze in de verdere planontwikkeling een plek geven. Niet voor alle reacties zal dat het geval zijn. Het kan zijn dat sommige reacties elkaar uitsluiten of dat ze niet aansluiten bij de uitgangspunten zoals wij die geformuleerd hebben. Omdat veel van de reacties op hetzelfde neerkomen hebben we er voor gekozen om hieronder, in een samenvattende vorm, het overzicht te verstrekken. In die samenvatting hebben wij direct een reactie verwerkt. Tijdens de inloopavond kwam met name naar voren dat mensen zich zorgen maken over de verkeersafwikkeling. Alle punten zijn met de projectverantwoordelijken besproken en wij verwachten op een passende wijze tot een volgend ontwerp te komen. 

 

Op 16 april 2018, van 18.00 tot 20.00 uur wordt er in de raadzaal van het gemeentehuis weer een inloopavond georganiseerd, zodat u kunt zien wat er met de opmerkingen is gedaan. De reacties waren divers, maar laten zich in de volgende categorieën indelen:

  • U heeft vragen of opmerkingen in verband met duurzaamheid;
  • U heeft vragen of opmerkingen in verband met de verkeersafwikkeling;
  • U heeft vragen of opmerkingen in verband met de groenvoorzieningen;
  • U heeft vragen of opmerkingen in verband met de omgeving en overige zaken;
  • U  heeft een voorstel voor het type/product dat u graag wilt zien;
  • U heeft interesse in een woning in het nieuwe plan. 

We sluiten af met een globale planning.
 


Duurzaamheid
In de reacties kwam duidelijk naar voren dat u graag ziet dat men voldoende rekening houdt met de duurzaamheidsambities van deze tijd. Aardgasloos, all-electric, zorg voor afkoppeling van hemelwater, materialisatie, al deze punten zijn tijdens de avond genoemd of komen in de suggesties aan de orde.

Het is van belang dat deze onderwerpen zorgvuldig worden afgewogen, naast de financiële consequenties dienen wij ook rekening te houden met de contractuele afspraken en de actuele wet- en regelgeving.


Verkeersafwikkeling
Veel van de reacties betreffen de verkeersafwikkeling. Men ervaart op dit moment al een grote belasting van het verkeersnetwerk. De overzichtelijkheid van de aansluiting van de Dilgtweg op de Rijksstraatweg en de Kerklaan zou verbeterd moeten worden. Er wordt aangegeven dat deze problematiek al ervaren wordt zonder dat de nieuwbouwwoningen van dit deelplan worden toegevoegd.

Daarnaast vraagt men zich ook af hoe we een zorgvuldige aansluiting van de nieuwe wijken denken te gaan regelen.

Op bepaalde momenten van de dag is er sprake van een grote belasting. Dit wordt mede veroorzaakt door de schoolgaande jeugd (Maartenscollege) en de busjes van de Mytylschool. Het gaat te ver om in dit stuk alle bezwaren op een rij te zetten. Het is ons meer dan duidelijk dat dit vraagstuk bijzondere aandacht behoeft. Tijdens de inloopavond, en ook door middel van de ingediende reacties, zijn ons vele knooppunten en oplossingen aangereikt. Eénrichtingsverkeer, splitsen van verkeersstromen (fysiek en in tijd), grootschalige infrastructurele ingrepen, reductie van de woningaantallen, alles is aan bod gekomen.

Dit punt kan rekenen op onze bijzondere aandacht. Samen met de verkeerskundige experts wordt gekeken naar het nut en de noodzaak van de aanpassingen. En daarbij wordt ook nagedacht over hoe we, op een veilige manier, het bouwverkeer denken in te passen.

Tijdens onze volgende inloopavond zullen we hier nader op ingaan.

 


Groenvoorzieningen
In onze plannen is al veel aandacht besteed aan het verantwoord omgaan met de bestaande flora en fauna. In uw reacties wordt duidelijk aangeven dat u verlangt dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Inpassen, versterken, toevoegen en aanpassen. De bestaande structuren moeten gehandhaafd blijven en waar nodig ontstaan nieuwe structuren.

Ook dit punt kan rekenen op onze bijzondere aandacht, wij houden absoluut het oorspronkelijke doel in gedachten, maar blijven zelf ook nadenken. Door de inzet van deskundigen wordt een omgeving gecreëerd waarin de flora en fauna goed kunnen gedijen. Het is ontegenzeggelijk dat het toevoegen van woningen leidt tot keuzes, die zullen wij ook maken.

Op korte termijn zal een grondige beheerronde uitgevoerd worden. Daarbij word ingezet op het versterken van structuren door ruimte te creëren en alvast te anticiperen op de planvorming. Ook wordt gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er een veilige situatie ontstaat. Die veiligheid moet zowel nu als op termijn gegarandeerd kunnen worden.

In het plan zal ook ingezet worden op de aanplant van nieuwe bomen.


Omgeving en overige zaken
Het huidige plan sluit op één plek direct aan op de bestaande bebouwing. De wijze waarop het plan op dit moment is uitgewerkt, houdt onvoldoende rekening met de belangen van de huidige bewoners in het plangebied. In onze nadere uitwerking zal hieraan gedegen aandacht besteed worden. Zowel de naastgelegen bebouwing als de ontsluitingswegen worden aangepast.

Er waren vragen omtrent de speelplek voor de allerkleinsten. Bij deze kunnen wij al aangeven dat er een combinatie gemaakt is met de speelvoorziening op de rand van het terrein van de Mytylschool. Door de GEM is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan deze speelvoorziening, die ook gebruikt kan worden door de omgeving. De Mytylschool is er erg blij mee en op deze wijze kunnen we ook de buurt van een mooie speelplek voorzien.

Velen van u zijn goed bekend met het terrein en de leuke wandelpaden die het rijk is. Eén van de meest aansprekende paden is het Kloosterlaantje. We gaan er voor zorgen dat dit laantje op een leuke manier wordt opgenomen in het voetgangersnetwerk in de wijk. Daarbij zal ook goed gekeken worden naar de materialisatie. We willen de aanwezigen bomen en wortels niet beschadigen, dus we kunnen niet zomaar een asfaltpad aanleggen.

Ofschoon het niet veroorzaakt wordt door de ontwikkeling van het nieuwe gebied zijn wij wel gevraagd om te kijken of er iets kan gebeuren aan de niet optimale waterhuishouding rondom de Hemmenkamp. Bij veelvuldige regenbuien staat het water op straat. In de verdere uitontwikkeling van ons plan zullen we hierbij stilstaan en bekijken of we vanuit ons plan een bijdrage kunnen leveren.

 

Er zijn nog enkele extra, vrije, kavels opgenomen in het bestemmingsplan. Deze kavels worden vervolgens door particulieren uitgegeven.


Type product
We zien dat er ook veel mensen gereageerd hebben die op zoek zijn naar een mooie nieuwbouwwoning in deze leuke nieuwe wijk. Men heeft de nodige suggesties aangedragen waar het gaat om types (vrijstaand, 2 onder 1-kap en rijwoningen) en kavelgroottes.

Net als bij onze overige plannen proberen we een mooie mix te realiseren, die goed aansluit bij de markt en de locatie.


Interesse
Mocht u interesse hebben in een woning in dit leuke nieuwe deelplan, kunt u zich melden via www.hetharenerholt.nl. Schrijf u in voor de nieuwsbrief en u wordt tijdig op de hoogte gebracht.

Gepubliceerd: vrijdag 6 april 2018 om 10:35 uur

Overige berichten 2018

ingang1

Vrije kavels te koop

Zelf betrokken bij uw droomhuis

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen